1. Algemeen
Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele banden in het kader van de online verkoop via de “Yuzu by Nicolas Vanaise & C van Nicolas Vanaise, Walpoortstraat 11 9000 Gent met ondernemingsnummer 0587892254,
enerzijds, hierna “de Verkoper” genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst via de website www.yuzubynicolasvanaiseandc.com, hierna “de Klant” genoemd. Afhankelijk van de bijzondere situatie van de Klant (hoedanigheid van consument of niet) kunnen sommige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn op hem.
De Klant verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn.

2. Voorwerp
De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website 
 De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via het e-mailadres yuzu-nvc@hotmail.com of per telefoon +32 473 965733
De aanbieding van de producten is niet bindend voor de Verkoper en vormt derhalve geen aanbod in de burgerrechtelijke zin.
De afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms waarin de producten getoond worden, vallen buiten het contractuele kader van onderhavige algemene voorwaarden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die deze afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms zouden kunnen bevatten.

3. Bestelling
De consument beschikt niet over het recht af te zien van zijn aankoop aangezien de producten op de Yuzu by Nicolas Vanaise &C levensmiddelen zijn met een fragiele toestand en korte houdbaarheid.
De producten die worden aangeboden via Yuzu by Nicolas Vanaise & C zijn deze die op de e-shop voorkomen op de dag waarop de Klant deze raadpleegt, dit onder voorbehoud van beschikbare voorraden.
De Klant kan kennisnemen van de verschillende producten die de Verkoper aanbiedt op Yuzu by Nicolas Vanaise & C. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.
De producten worden gepresenteerd in een informatiefiche (productnaam, samenstelling, foto en prijs) die zo exact en nauwkeurig mogelijk werd opgesteld om de beschrijving zo getrouw en volledig mogelijk te houden. Aangezien de producten in digitale vorm op het Internet worden aangeboden, bestaat echter steeds de kans dat het beeld dat de Klant hiervan heeft op basis van de foto’s op onze Website enigszins verschilt van de werkelijkheid.
De Klant kan vervolgens de gewenste producten selecteren, alsook hun hoeveelheid. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant.
De Klant kan op elk ogenblik een overzicht verkrijgen van de door hem geselecteerde producten door te klikken op “Mijn winkelmandje”, verder gaan met de selectie van de producten door te klikken op “Doorgaan met mijn aankoop”, eventuele bij de bestelling foutief ingevulde gegevens corrigeren door te klikken op “Terugkeren” (correcties zijn evenwel niet meer mogelijk zodra de Klant geklikt heeft op “Mijn bestelling bevestigen”), en de selectie en bestelling van producten voltooien door te klikken op “Mijn bestelling bevestigen”.

Klanten die zich nog niet geïdentificeerd zouden hebben nadat zij geklikt hebben op “Mijn bestelling bevestigen”, moeten zichzelf identificeren aan de hand van het e-mailadres en paswoord dat zij op voorhand aangemaakt hebben via het menu “Een account aanmaken” teneinde de gekozen producten te kunnen bestellen.
De Klant kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 de door hem gewenste betaalmethode kiezen.
De klant bevestigt zijn bestelling zodra hij klikt op “Kopen”: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief gesloten. Eventueel foutief ingevoerde gegevens bij de bestelling kunnen niet meer worden rechtgezet door de Klant.
De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de Klant per e-mail een bevestiging ontvangt en heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de Klant tot gevolg. De bevestigingsmail bevat onderstaande gegevens: De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen.
De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd.
De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen.
De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft.
Bestellingen zijn slechts definitief zodra de Klant de overeengekomen betaling van de bestelling heeft uitgevoerd.
4. Prijzen
De prijzen van de verschillende producten worden uitgedrukt in euro’s (€)  en zijn inclusief taksen en heffingen. De prijzen worden beschouwd als nettoprijzen en zijn exclusief portokosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd in euro’s op basis van de op het ogenblik van de registratie van de bestelling geldende prijzen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. De plaatsing van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs.
De eventuele portokosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten eveneens voldaan worden op het ogenblik van de bestelling.
De bevestigingsmail van de bestelling bevat een totaalbedrag: dit is de definitieve prijs en omvat alle taksen, heffingen en kosten.

5. Gewichten 
De aangegeven gewichten van praline dozen en chocolade figuren kunnen variëren.

6. Betalingsmodaliteiten
De website van de Yuzu by Nicolas Vanaise & C  is onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de website aangeboden producten worden vanuit België verstuurd. De facturen worden opgesteld in euro’s en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt voor de producten en 21% voor de transportkosten. Bestellingen die verzonden worden naar een andere Europese Lidstaat dan België zijn onderworpen aan het BTW-tarief van het land van verzending overeenkomstig de drempelwaarden die zijn toegestaan door de Europese Unie.
De Verkoper aanvaardt de volgende betalingsmogelijkheden: VISA, MASTERCARD, PAYPAL en via overschrijving op Rekeningnummer BE58 0682 4296 1179 BIC GKCCBEBB. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de betaling van de prijs.
De bestelling wordt pas verder afgehandeld zodra zij gevalideerd is, ongeacht de gekozen betaalmethode. Elke bestelling wordt geregistreerd, maar niet verder afgehandeld, zolang zij niet gevalideerd is. Een bestelling wordt gevalideerd zodra het organisme voor controle en verificatie van betalingen de toestemming tot het in debet brengen van het bedrag verstuurd heeft. Op dat ogenblik verstuurt de Verkoper een bevestigingsmail naar de Klant en wordt het bedrag in debet gebracht bij de Klant.
De Verkoper behoudt zich het recht voor de afhandeling van de bestelling op te schorten indien de geaccrediteerde organismen de toestemming tot betaling per bankkaart niet verlenen of ingeval van niet-betaling. In dat geval kan de Verkoper de verkoop als ongedaan beschouwen.
De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

7. Bewijs van de transactie
Over het algemeen aanvaarden beide partijen elektronische bewijsmiddelen om het bestaan van hun contractuele relatie aan te tonen (e-mail, back-up…).
De partijen komen overeen dat de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van de transacties die de Klant via Yuzu by Nicolas Vanaise & C voltrokken heeft. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.
De bestelbonnen en facturen worden op een betrouwbare en duurzame drager gearchiveerd en kunnen als bewijs worden voorgelegd.
8. Uitvoeringsmodaliteiten
De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De bestellingen worden verstuurd vanuit België binnen een termijn van 1 tot 5 werkdagen, te rekenen vanaf de betaling van de bestelling, behalve ingeval van overmacht.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering en/of het ontbreken van levering wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.
De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan de Verkoper van zijn verplichting tot levering: oorlog, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van de Verkoper om bevoorraad te worden. De Verkoper dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet.
In elk geval kan de tijdige levering van de producten slechts plaatsvinden indien de Klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de Verkoper. De termijnen worden bovendien louter ter informatie en te goeder trouw vermeld op de bestelling of het overzicht hiervan. De termijnen op zich vormen derhalve geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en de Verkoper kan niet verplicht worden tot de betaling van een schadeloosstelling van welke aard ook of verwijlintresten indien hij zijn verplichtingen laattijdig uitvoert.
De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie.
De via de website  aangekochte producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft meegedeeld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten die de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling gemaakt zou hebben.
De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst ingeval van overmacht, verstoringen van de openbare orde, gedeeltelijke of volledige stakingen van onder andere het openbaar vervoer en de vervoersdiensten.
Een gedetailleerde leveringsbon wordt voor de bestelling op naam van de Klant opgesteld en bij de bestelling gevoegd.
Retourzendingen van de producten worden uitsluitend om kwaliteitsredenen aanvaard. 

9. Afwezigheid van het recht op herroeping
Overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is het recht op herroeping uitgesloten voor contracten die op afstand worden gesloten via Yuzu by Nicolas Vanaise & C.

10. Beschikbaarheid
De producten worden aangeboden voor zover deze beschikbaar zijn. Indien bepaalde producten na de plaatsing van een bestelling niet beschikbaar zouden blijken, stelt de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail in kennis. De Klant kan in dat geval vragen zijn bestelling te annuleren. Uiterlijk dertig dagen na de annulering ontvangt de Klant het door hem betaalde bedrag op zijn bankrekening.

11. Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op onze website vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. De volledige of gedeeltelijke reproductie hiervan zonder de instemming van de Verkoper is strikt verboden. Behoudens uitdrukkelijke vermelding houdt de bestelling geen overdracht of concessie van intellectuele rechten in.

12. Aansprakelijkheid
De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn prestaties overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving heeft uitgevoerd.
De Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor eigen bedrog of wegens de zware fout van hemzelf of van zijn aangestelden of gevolmachtigden.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle indirecte schade die uit het voorgaande kan voortkomen, exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, activiteitenverlies, verlies van klanten, aantasting van de reputatie, schaden of onkosten die zich zouden kunnen aandienen. Deze opsomming is niet uitputtend.
Alle klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk per e-mail verstuurd worden naar email of per aangetekende zending gericht aan de Verkoper, wiens adres vermeld wordt in Artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. Indien binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van de klacht zou blijken dat de Verkoper zijn verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, zal deze op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten die het voorwerp van de klacht uitmaken.

13. Overdracht van eigendom